Hem > Privatperson > Sverige till Finland > Utbildningssystemet i Finland

Utbildningssystemet i Finland

 

Här får du information om utbildningssystemet i Finland.

Förskola och grundskola
Målet med förskoleundervisningen är i samarbete med hemmen och vårdnadshavarna främja barnens utveckling och inlärningsförutsättningar och stärka deras sociala färdigheter och sunda självkänsla med hjälp av lek och positiva inlärningserfarenheter.

I regel börjar man grundskolan det år som man fyller sju år, men beroende på barnets utvecklingsnivå kan man tidigarelägga eller senarelägga skolstarten med ett år. Grundskolan varar i nio år och det är kommunen som ansvarar för den. Alla barn som bor permanent i Finland är förpliktigade till att genomgå grundskoleundervisning.

Mer information:
Utbildningsstyrelsen
Norden

Gymnasieutbildning
Överenskommelse mellan Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige om nordisk utbildningsgemenskap på gymnasial nivå (allmänt gymnasium och yrkesskolor)

I den överenskommelse mellan de nordiska länderna som trädde i kraft den 16 januari 1993 sägs att nordiska medborgare har tillträde till gymnasial utbildning i annat nordiskt land på samma villkor som medborgare i det nordiska landet.

Gymnasiet bygger på den grundläggande utbildningens lärokurs. Gymnasieutbildning ges vid gymnasier, vuxengymnasier och övriga läroanstalter som har tillstånd att ordna gymnasieutbildning. Det är också möjligt att avlägga gymnasiets lärokurs genom separata prov.

Mer information:
Skolverket
Utbildningsstyrelen

Yrkesutbildning
Yrkesutbildningen omfattar yrkesinriktade grundexamina samt yrkes- och specialyrkesexamina inom den yrkesinriktade tilläggsutbildningen. Yrkesinriktad tilläggs- och vidareutbildning är möjlig i olika skeden av yrkeskarriären.

Mer information:
Utbildningsstyrelsen

Yrkeshögskola
Yrkeshögskolorna erbjuder yrkesbetonad och praktiskt inriktad högskoleundervisning. De ordnar utbildning som leder till examen, öppen yrkeshögskoleundervisning, högre yrkeshögskoleexamina och specialiseringsstudier samt lärarutbildning och annan tilläggsutbildning.

Yrkeshögskolestudier erbjuds för både unga och vuxna. Vuxna kan delta i utbildningar avsedda för unga, men har även egna utbildningsalternativ som ger möjlighet att studera flexibelt, till exempel vid sidan av arbetet.

Mer information:
Utbildningsstyrelsen – Yrkeshögskolorna

Universitet
Den grundläggande uppgiften vid universiteten är att bedriva vetenskaplig forskning och meddela den högsta undervisningen som grundar sig på denna.

Följande examina kan avläggas vid universitetet:

  • lägre högskoleexamen (kandidat)
  • högre högskoleexamen (magister)
  • licentiatexamen och doktorsexamen, som man kan gå till efter avlagd högre högskoleexamen.

 

Universiteten erbjuder dessutom:

  • öppen universitetsundervisning, möjliggör studier oavsett tidigare utbildning
  • varierande fortbildning för personer som förvärvsarbeta
  • kurser för pensionärer.

 

Mer information:
Utbildningsstyrelsen – Universiteten

Vuxenutbildning
Utbildning för vuxna ordnas vid bl.a. yrkesläroanstalter, yrkeshögskolor, universitet, folkhögskolor, medborgarinstitut, sommaruniversitet och vuxengymnasier. Utbildningen kan bestå av frivillig utbildning, personalutbildning eller arbetskraftspolitisk utbildning. Man kan studera vid sidan av sitt arbete eller på egen tid.

Mer information:
Studieinfo – Utbildningsstyrelsen