Hem > Privatperson > Sverige till Finland > Att få barn i Finland

Att få barn i Finland

Mödravårdscentralen

I Finland har de som är permanent bosatta i landet rätt till de kostnadsfria mödravårdstjänster som erbjuds av de kommunala vårdcentraler under graviditeten och efter den. Mödravårdscentralen har till uppgift att främja hälsa och välbefinnande hos den gravida kvinnan, fostret och det nyfödda barnet samt barnets familj. Blivande mödrar erbjuds vanligtvis mellan 11 och 15 kontroller hos sjuksköterska och läkare på under graviditetens gång.

Under besöken följs graviditeten upp och vid komplikationer skickas den gravida kvinnan på eftervård. Den gravida kvinnan har även möjlighet att göra frivillig screening för att upptäcka kromosomavvikelser och andra avvikelser hos fostret under graviditeten. För att delta i screening bör mamman ta kontakt med mödravårdscentralen redan före 8:e graviditetsveckan. En hälsokontroll vid en vårdcentral, oftast vid mödrarådgivningen eller hos en läkare, är också en förutsättning för att mamman ska få moderskapsunderstöd. Besöken på mödravårdcentralen fortsätter efter födseln.

Om du är gränsarbetare kan du välja i vilket land du vill besöka mödravård och föda barn.

 

Barnavårdcentral

Barnavårdcentralens uppgift är att främja barnens hälsa och familjens välfärd samt att jämna ut hälsoskillnader mellan familjer. Barnavårdcentraler följer upp och stöder den fysiska, psykiska och sociala utvecklingen hos barn under skolåldern samt stöder föräldrarna i en trygg och barnvänlig uppfostran, god omsorg om barnet, parrelationen inte att förglömma. Dessutom främjar barnavårdcentraler sunda levnadsvanor i familjen och en hälsosam uppväxtmiljö för barnen.

En barnmorska/distriktssköterska gör ett hembesök före och efter förlossningen och även andra tider efter behov. Föräldrarna kan också få stöd genom en föräldragrupp. Enligt rekommendation genomgår alla barn under skolåldern 15 hälsokontroller vid olika tider på barnavårdcentral varav fem görs av en läkare tillsammans med barnmorska. Extra kontroller rekommenderas efter behov. På barnavårdcentral får barnet också de vaccinationer som ingår i det nationella vaccinationsprogrammet.

 

Moderskapsunderstöd

Mamman kan välja att som moderskapsunderstöd antingen ta emot en moderskapsförpackning eller ett skattefritt engångsbelopp på 140 euro. Moderskapsförpackningen har ett högre värde än engångsbeloppet. Moderskapsförpackningen innehåller bland annat blöjor och babyvårdsprodukter.

Man har rätt till moderskapsunderstöd när graviditeten har pågått i minst 154 dagar. En förutsättning för att få understödet är att mamman har genomgått en hälsoundersökning hos läkare eller mödravårdcentral före utgången av den fjärde graviditetsmånaden. Man måste ansöka om moderskapsförpackningen senast två månader innan det beräknade förlossningdatumet.

 

Källor: Social- och hälsovårdsministeriet, Folkpensionsanstalten

Mer information:
Social- och hälsovårdsministeriet – Rådgivningsbyråer (motsv. mödravårdscentral)
Fpa – När ett barn föds
Fpa – moderskapsunderstöd
Fpa – moderskapsförpackningen i bilder