Hem > Privatperson > Sverige till Finland > Barnbidrag

Barnbidrag

FPA betalar barnbidrag för barn som är bosatta i Finland tills de fyller 17 år. Barnbidraget är skattefritt. Barnbidraget börjar betalas ut månaden efter barnets födelse eller månaden efter att rätten till barnbidrag uppstått. Barnbidraget är högre ju flera barn under 17 år det finns i familjen. Syskonförhöjningarna beaktas endast då en och samma förälder får barnbidragen för flera barn.

Om du är ensamstående förälder kan du ha rätt till ett ensamförsörjartillägg. Det förutsätter att du varken är gift eller sambo.

Du behöver inte meddela barnets födelsedag och namn till FPA. FPA får uppgifterna direkt från Befolkningsregistercentralen.

 

Gränsgångare och utsända arbetstagare

Huvudregeln är att en arbetstagarens familj omfattas av den sociala tryggheten i det land där han eller hon arbetar. Rätten till barnbidrag baserar sig i första hand på i vilket land barnets förälder eller en annan vårdnadshavare arbetar och i andra hand på var barnet bor. Om barnets förälder arbetar i Finland medan barnet bor i Sverige, utbetalar de finska myndigheterna barnbidrag till det belopp som fastställts i landet. Om barnbidraget är större i Sverige, betalar Sverige skillnaden mellan förmånerna. Om barnets andra förälder arbetar i Sverige, utbetalas barnbidrag och andra familjeförmåner till fullt belopp från landet där barnet bor.

En utsänd arbetstagare från Sverige som blivit tillfälligt utsänd till ett annat medlemsland anses fortfarande arbeta i Sverige när beslut fattas om vilket land som ansvarar för utbetalningen av familjeförmånerna. Barnbidraget betalas då inte från sysselsättningslandet utan från Sverige.

När barnet och dess vårdnadshavare permanent flyttar utomlands upphör barnbidragsutbetalningarna.

Källor: Fpa

Mer information:
Fpa – Kort om barnbidrag
Fpa – Familjeförmåner i internationella situationer

Pengar