Hem > Privatperson > Sverige till Finland > Föräldraförmåner i Finland

Föräldraförmåner i Finland

Familjeförmånerna förutsätter i allmänhet att du bor i Finland. För att få föräldradagpenningar ska barnets föräldrar har bott i Finland minst 180 dagar före beräknad nedkomst/ innan de får sitt adoptivbarn. På vissa villkor kan även försäkringstiden i ett annat EU-/EES-land eller i Schweiz eller Israel beaktas.

Om förmånstagaren flyttar till Finland från ett annat nordiskt land mitt i en påbörjad föräldraförmånsperiod betalar det tidigare hemlandet ut förmånerna som vanligt fram till slutet av förmånsperioden trots flytten.

Ett undantag från denna regel är Sverige, som kan avbryta utbetalningen av föräldraförmånerna dagen för utflyttningen. Då kan föräldrar som flyttar från Sverige till Finland ansöka om föräldraförmåner från FPA i Finland från och med flyttdagen.

Längden på förmånsperioden beräknas genom att den maximala längden på motsvarande förmånsperiod i Finland minskas med det antal förmånsdagar som redan tagits ut i Sverige. FPA tar dock inte hänsyn till inkomst i det andra landet i beräkningen av dagpenningens storlek, utan betalar ut ett belopp som motsvarar minimibeloppet.

 

Moderskapspenning och särskild moderskapspenning

När du är gravid blir du vanligen moderskapsledig (mammaledig) tidigast 50 vardagar och senast 30 vardagar före beräknad nedkomst. Du får själv välja när du inleder ledigheten inom denna tid. Informera din arbetsgivare om föräldraledigheten senast 2 månader i förväg.

Under moderskapsledigheten får du moderskapspenning för 105 vardagar (ca 4 månader). Som vardagar räknas då måndag-lördag undantaget vardagshelger. Om du får lön under mammaledigheten betalar FPA moderskapspenningen till din arbetsgivare.

Om du har ett arbete där du råkar i kontakt med farliga ämnen eller sjukdomar kan du bli mammaledig före den egentliga moderskapsledigheten och få särskild moderskapspenning.

Du får arbeta under mammaledigheten, men för arbetsdagarna får du endast minimibeloppet av dagpenningen. Söndagsarbete påverkar inte dagpenningen. Om du studerar på heltid får du minimibeloppet av moderskapspenningen.

 

Pappaledigt och faderskapspenning

När du har blivit pappa har du rätt till pappaledighet med faderskapspenning i 1-18 vardagar medan barnets mamma är moderskaps- eller föräldraledig. Du kan dela upp pappaledigheten i högst 4 delar. Även adoptivpappor har rätt till pappaledigt med faderskapspenning.

Dessutom har du rätt till föräldrapenning och till pappamånaden, som består av både faderskaps- och föräldrapenning. Familjeledigheterna gäller också adoptivpappor.

Kom ihåg att meddela din arbetsgivare om kommande pappaledighet senast 2 månader i förväg. Om din ledighet varar mindre än 12 vardagar kan det räcka att du meddelar arbetsgivaren en månad i förväg.

När du är pappaledig får du inte samtidigt arbeta eller studera på heltid. Söndagsarbete är tillåtet och påverkar inte dagpenningen.

 

Föräldrapenning

Både barnets mamma och pappa har rätt till föräldraledigt med föräldrapenning. Föräldrarna ska komma överens om hur de fördelar föräldrapenningsperioden sinsemellan. Båda kan få föräldrapenning i två olika perioder, som ska vara minst 12 vardagar i taget.

Efter mammaledigheten med moderskapspenning betalar FPA föräldrapenning i totalt 158 vardagar. När föräldraledigheten tar slut är barnet ungefär 9 månader gammalt. Inom 5-12 veckor efter förlossningen måste barnets mamma ha genomgått en efterkontroll och ha ett intyg på det för att FPA ska kunna bevilja föräldrapenning. För adoptivföräldrar, som inte är berättigade till mammaledigt med moderskapspenning, är föräldrapenningsperioden längre, dvs. 200 vardagar.

Du får arbeta under ledigheten, men för arbetsdagarna får du dagpenningens minimibelopp. Söndagsarbete påverkar inte dagpenningen. Om du under ledigheten studerar på heltid och får studiepenning får du dessutom föräldrapenningens minimibelopp.

Om familjen får flera än ett barn på samma gång förlängs föräldrapenningsperioden med 60 vardagar extra för varje barn utöver ett barn. Då kan båda föräldrarna också samtidigt vara föräldralediga för att sköta barnen.

 

Pappamånaden

Förutom vanlig pappaledighet (1-18 vardagar) kan du få en pappamånad på upp till 36 vardagar. För att få pappamånaden ska du i stället för barnets mamma använda åtminstone de 12 sista vardagarna av föräldrapenningsperioden och kombinera dessa dagar med 1-24 vardagar bonusledigt. Pappamånaden kan alltså vara upp till 36 vardagar. Adoptivpappor har också rätt till pappamånaden.

Kom ihåg att meddela din arbetsgivare om den planerade pappamånaden minst 2 månader i förväg. Mamman ska också meddela sin arbetsgivare, om hon p.g.a. pappamånaden avbryter sin föräldraledighet två veckor tidigare än vad hon meddelat tidigare.

Du får inte samtidigt arbeta eller studera. Söndagsarbete eller arbete under andra helgdagar (röda dagar i kalendern) räknas inte.

 

Hemvårdsstöd

När du har ett barn under 3 år som inte har en kommunal dagisplats kan du få stöd för hemvård av barn från FPA. Det kan vara någon av föräldrarna som sköter barnet hemma, men det kan också vara någon annan eller en privat dagmamma/-pappa. Hemvårdsstöd beviljas inte för en kortare period än 1 månad.

Du kan börja få hemvårdsstöd direkt efter föräldraledigheten och före eller efter pappamånaden. Stödet består av en vårdpenning samt av ett vårdtillägg som är beroende av familjens inkomster. Föräldrarna kan alltså arbeta eller ta ut avlönad semester medan de får hemvårdsstöd.

Om du har flera barn under skolåldern, som inte heller har kommunal hel- eller halvdags daghemsplats betalar FPA hemvårdsstöd också för dessa barn.

 

Privatvårdsstöd

En familj kan få privatvårdsstöd när familjen har ett barn under skolåldern som vårdas av en person som familjen anställt eller vårdas i en privat daghem. Privatvårdsstödet består av vårdpenning och ett vårdtillägg som beräknas utifrån familjens inkomster. Båda betalas separat för varje barn som berättigar till stöd.

 

Källor: Fpa, Norden.org

 

Mer information:
FPA – Barnfamiljer
FPA – När ett barn föds
Norden.org – Föräldraförmåner i Finland