Hem > Privatperson > Sverige till Finland > Folkbokföringen

Folkbokföringen

Om du flyttar inom Norden, dvs. mellan Finland, Island, Norge, Sverige och Danmark (även Färöarna och Grönland), tillämpas överenskommelsen om registrering av nordiska medborgare. Avsikten med överenskommelsen är att säkerställa att personer som flyttar från ett nordiskt land till ett annat inte samtidigt kan vara bokförda i två olika befolkningsregister eller helt bli utanför befolkningsregistret. Registermyndigheten i inflyttningslandet beslutar om förutsättningarna för en registrering av flyttningen.

Den som flyttar från ett annat nordiskt land till Finland skall inom en vecka från invandringen personligen anmäla sig hos magistraten samt uppvisa en handling som styrker identiteten (pass, av polisen utfärdat identitetskort eller motsvarande).

 

Personbeteckning

Den inflyttade får en finsk personbeteckning/ett personnummer när hans eller hennes uppgifter har registrerats i Finlands befolkningsdatasystem. Personbeteckningen är permanent, även om det är fråga om en tillfällig flytt. Den används som identifiering exempelvis vid ansökan om pension och andra medborgarförmåner. Beteckningen är nödvändig då man sköter bankärenden, till exempel vid öppnande av ett konto.

Den som flyttar permanent till Finland, det vill säga för en längre period än 12 månader, får ett finskt personnummer efter att personligen ha besökt magistraten efter flytten till Finland och anmält sig till Finlands befolkningsdatasystem.

I vissa fall kan även de som vistas tillfälligt i Finland få en finsk personbeteckning. Tillfällig registrering behövs åtminstone i de fall då inflyttaren kommer till Finland för att arbeta för en finsk arbetsgivare.

Registrering av tillfällig vistelse i Finland sker genom att man personligen lämnar sina personuppgifter antingen på magistraten, skattekontoret eller Folkpensionsanstaltens (FPA:s) kontor. Man måste ha identitetshandlingar med sig. På Åland är det magistraten som ansvarar för folkbokföringen.

 

Att bo i flera länder samtidigt

Om den som flyttar bor eller har en bostad i två nordiska länder, beslutar folkbokföringsmyndigheten i det land man flyttar till om man ska registreras som boende i landet eller inte. Den allmänna regeln är att man betraktar personens hemort som det land där personen i fråga tillbringar huvudparten av sin tid (minst 183 dagar om året) eller som han eller hon har starka band till (familj, bostad som ägs av honom eller henne etc.). Folkbokföringsmyndigheterna beslutar tillsammans i ärendet efter att personen har besökt folkbokföringsmyndigheten i boendelandet för att registrera vistelsen.  Folkbokföringsmyndigheten i Finland är magistraten.

Källor: Magistraterna, Befolkningsregisterscentralen 

Mer Information:
Magistraterna – Registrering av utlänningar
Posti – Flyttanmälan