Hem > Privatperson > Sverige till Finland > Finlands allmänna pensionssystem

Finlands allmänna pensionssystem

Alla som arbetar i Finland tjänar in arbetspension. De som inte har förvärvsarbetat, eller har endast tjänat in en liten arbetspension, får bosättningsbaserad folkpension. Arbetspensionen och folkpensionen betalas som ålderspension, invalidpension/sjukpension, rehabiliteringsstöd, arbetslöshetspension och familjepension. Arbetspension kan också betalas som deltidspension.

Du kan få folkpension, om du inte får någon arbetspension eller om din arbetspension är liten. Folkpensionen beviljas och betalas av FPA. För att du ska få folkpension måste du omfattas av socialskyddet i Finland och ha bott i Finland i minst tre år efter att du fyllt 16 år och dina övriga pensioner och ersättningar inte överstiga inkomstgränsen för folkpension. Pensionens storlek kan också påverkas av om du är gift eller sammanboende. Du kan ha rätt till folkpension från Finland även om du bor utomlands.

Invalidpension eller sjukpension beviljas på grund av varaktig arbetsoförmåga. Rehabiliteringsstöd är invalidpension som beviljas på viss tid. Rehabilitering är alltid förstahandsalternativet. Familjepension beviljas den efterlevande maken och barn under 18 år. FPA betalar också barnpension till barn som studerar på heltid och som inte har fyllt 21 år.

Normalt tjänar man in pension med 1,5 procent av den årliga arbetsinkomsten. Procenten stiger med åldern. Folkpensionen räknas i proportion till den tid som pensionssökanden har bott i Finland. Om pensionssökanden inte har bott minst 40 år i Finland i åldern 16–64 år, minskar folkpensionen i proportion till den tid som han eller hon har bott utomlands.

Nästan allt förvärvsarbete omfattas av pensionsförsäkringen. Det finns skilda pensionslagar för anställda inom den privata sektorn, företagare, lantbruksföretagare, sjömän och anställda inom den offentliga sektorn.

Arbetspensionerna bekostas av arbetsgivarna och arbetstagarna. Folkpensionerna bekostas med arbetsgivaravgifter och skatter.

Källa: Nordisk Socialförsäkringsportal

 

Mer information:
Pensionsskyddscentralen
Arbetspension.fi
Fpa – Pensionär