Hem > Privatperson > Sverige till Finland > Ändringar i rätten till förmåner för dem som kommer till Finland för att arbeta eller som åker utomlands från 1.4.2019

Ändringar i rätten till förmåner för dem som kommer till Finland för att arbeta eller som åker utomlands från 1.4.2019

Vad ändras och vad innebär den nya lagen?

Lagen om bosättningsbaserad social trygghet i gränsöverskridande fall inverkar på många olika förmåner. Med bosättningsbaserade förmåner avses till exempel förmåner enligt sjukförsäkringen, barnbidrag, allmänt bostadsbidrag och pensioner från FPA.

I fortsättningen har en arbetstagare som kommer till Finland rätt till förmåner från FPA om lönen är minst 696,60 euro per månad (år 2019), oberoende av anställningens längd eller antalet arbetstimmar per vecka.

Den nya lagen inverkar också på ställningen för studerande som kommer till Finland. I fortsättningen kan studerande få begränsad rätt till vissa bosättningsbaserade förmåner, till exempel förmåner enligt sjukförsäkringen. En förutsättning är att flyttningen till Finland anses vara varaktig.

Lagstiftningen ändras så att tidsgränsen för tillfällig vistelse utomlands förkortas från ett år till 6 månader. Det här betyder att en person som tillfälligt vistas utomlands har rätt till förmåner från FPA endast om vistelsen är tänkt att vara högst 6 månader.

När lagen trätt i kraft kan en utsänd arbetstagare som arbetar i ett land utanför EU-området behålla sin rätt till förmåner i högst 5 år. Samma maximitid på 5 år gäller också bl.a. forskare och biståndsarbetare. De som studerar utomlands på heltid behåller sin rätt till förmåner så länge studierna pågår.

I och med den ändrade lagstiftningen meddelar FPA inte automatiskt något separat beslut om huruvida en person omfattas av den sociala tryggheten vid flyttning till eller från Finland. En persons rätt till förmåner i egenskap av i Finland bosatt eller i Finland arbetande eller vid vistelse utomlands utreds som en del av ett avgörande gällande en ny förmån eller en förmån som redan betalas ut.

När träder ändringarna i kraft och hur ska jag göra?

I fråga om beslut om försäkringstillhörighet som meddelats före 1.4.2019 och som gäller arbetstagare, studerande eller deras familjemedlemmar utomlands och som hör till dessa persongrupper kommer beslutet fortsättningsvis att gälla under en övergångsperiod.

Även en kortvarig vistelse utomlands kan inverka på rätten till förmåner från FPA. Därför är det viktigt att en förmånstagare som tänker åka utomlands redan på förhand underrättar FPA om avsikten med vistelsen och hur länge den kommer att vara, så att FPA kan reda ut hur flytten utomlands inverkar på utbetalningen av förmånerna.

De som återvänder från utlandet och som under vistelsen utomlands inte har haft rätt till sociala förmåner från FPA återfår rätten till de bosättningsbaserade förmånerna när de flyttar varaktigt till Finland och meddelar FPA att de återvänt.

Ansökningar om rätt att omfattas av den sociala tryggheten vid flyttning till Finland eller vistelse utomlands som lämnats in till FPA innan lagändringen träder i kraft kan avgöras först från och med 1.4.2019 om flyttningen utomlands eller till Finland sker 1.4.2019 eller senare. I enlighet med den nya lagen meddelar FPA inget skriftligt beslut om huruvida den sökande omfattas av den sociala tryggheten.

Läs mer