Hem > Företag > Sverige till Finland > Miljölagstiftning och tillstånd

Miljölagstiftning och tillstånd

Företagen har skyldighet att inhämta information om den miljölagstiftning som berör den egna verksamheten och följa den i sin verksamhet. Bestämmelser som gäller företagsverksamhet ingår till exempel i miljöskyddslagen, vattenlagen, avfallslagen, naturvårdslagen och kemikalielagarna. Markanvändnings- och bygglagen styr verksamheternas geografiska placering. Enligt miljöskyddslagen ska företaget känna till miljökonsekvenserna och -riskerna som den egna verksamheten kan leda till samt inhämta kunskap om hur man kan minska de skadliga konsekvenserna och hur man kan använda sig av den bästa tillgängliga tekniken (BAT) för att minska utsläpp.

Miljötillstånd behövs för vissa verksamheter som anses ha konsekvenser för miljön. Tillverkare av målarfärg och bekämpningsmedel, bagerier, tillverkare av spånskivor, betongstationer och anläggningar för avfallshantering eller -deponering är exempel på industriella anläggningar som kräver miljötillstånd. Skjutbanor utomhus, skeppsvarv och nöjesparker behöver också miljötillstånd. Vissa typer av verksamheter inom företaget ska anmälas till myndigheterna, t.ex. byggnadsarbete som förorsakar buller men också utomhuskonserter. Till registret som förs av miljömyndigheten ska även bl.a. yrkesmässig insamling och återanvändning av avfall anmälas.

Den kommunala miljöskyddsmyndigheten och regionförvaltningsverket handlägger miljötillstånd. Vilken den handläggande myndigheten är beror på verksamhetens storlek och miljöeffekternas omfattning.

 

Källor: Företag och Samfund – Suomi.fi

 

Mer information:
Miljo – Miljöförvaltningens gemensamma webbtjänst
Regionförvaltningsverket – Miljötillstånd
Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes)
Finsk Energiindustri – Energi och miljö