Hem > Företag > Sverige till Finland > Beskattning av utländska företag i Finland

Beskattning av utländska företag i Finland

Utländska företag är begränsat skattskyldiga i Finland. De som är begränsat skattskyldiga är i första hand skyldiga att betala skatt endast för inkomster från Finland, såsom för inkomster från en affär eller ett yrke som utövas här.

Om ett utländskt företag har ett s.k. fast driftställe i Finland är företaget skyldigt att betala skatt för alla inkomster som avser detta fasta driftställe; även för sådan inkomst som avser det fasta driftstället och erhålls från en annan stat. Med fast driftställe avses i inkomstbeskattningen en fast plats för affärsverksamhet där samfundets verksamhet bedrivs helt eller delvis.

Ett utländskt företag ska årligen lämna en skattedeklaration för intäkter, kostnader, tillgångar och skulder som hänförs till det fasta driftstället. Det är också bokföringsskyldigt för verksamheten vid ett fast driftsställe i Finland.

Den inkomst som ett utländskt företag erhåller från Finland beskattas ofta även i företagets hemviststat. I syfte att undvika dubbelskattning elimineras i allmänhet dubbelbeskattningen i företagets hemviststat antingen genom att avräkna utländska skatter eller genom att undanta inkomster från utlandet från beskattning.
Källor: Skatteförvaltningen, Skatteverket

 

Mer information:
Skatteförvaltningen – Inkomstbeskattning av utländska samfund i Finland
Skatteverket – Företag och arbete i Finland
Skatteförvaltningen – Att inleda verksamhet i Finland