Hem > Företag > Sverige till Finland > Företagsformer

Företagsformer

Inför starten av ett företag är valet av företagsform ett viktigt beslut. Vilken form man väljer beror  till exempel på den kommande verksamhetens karaktär, kapitalbehov, antalet delaktiga vid starten  samt verksamhetsinnehåll, beskattning och ansvarsfrågor.

De huvudsakliga företagsformerna för utländska företag är aktiebolag och filial.

 

Enskild näringsidkare/enskild firma (Yksityinen elinkeinonharjoittaja)

Att arbeta som enskild näringsidkare betyder att personen driver affärsverksamhet ensam eller tillsammans med sin make/maka. Företagaren har bestämmanderätt över firmans ärenden och ansvarar för firmans förbindelser med hela sin egendom. Det är inte obligatoriskt att placera pengar i företaget och företagaren kan inte betala ut lön till sig själv. Företaget kan anställa medarbetare precis som andra företag.

 

Öppet bolag (Avoin yhtiö)

Ett öppet bolag bildas då två eller flera personer kommer överens om att grunda ett bolag genom att teckna ett bolagsavtal. Dessa är vanligen fysiska personer, men det kan också vara rättspersoner (företag och samfund). Bolagsmännen är jämställda i all verksamhet som bolaget driver och de ansvarar tillsammans och personligen för bolagets beslut, förbindelser och skulder. I ett öppet bolag räcker bolagsmännens arbetsinsats som investering.

 

Kommanditbolag (Kommandiittiyhtiö)

Ett kommanditbolag skiljer sig från ett öppet bolag på så sätt att det utöver en eller flera ansvariga bolagsmän finns åtminstone en tyst bolagsman. Den tyste bolagsmannen måste ge pengar eller annan egendom som insats men har inte rätt att delta i företagets beslutsfattande och är inte heller ansvarig för företagets ärenden. De ansvariga bolagsmännen ansvarar för bolagets förbindelser med hela sin personliga egendom och beslutar tillsammans om bolagets ärenden.

 

Aktiebolag (Osakeyhtiö)

För att grunda ett aktiebolag behövs minst en person eller ett samfund med ett minsta aktiekapital på 2 500 euro. Aktiekapitalet delas i aktier. Aktieägarens rösträtt, vinster och ansvar i företaget beror på hur många av bolagets aktier han eller hon äger. Ett aktiebolag ska ha en styrelse som väljs av aktieägarna. Styrelsen sköter om bolagets förvaltning och representerar bolaget.

 

Andelslag/Kooperativ i Sverige (Osuuskunta)

Det behövs minst tre personer för att grunda ett andelslag. Ett andelslag är ett företag som ägs av medlemmarna. På andelslagets stämma har varje medlem en röst. Medlemmarna ansvarar för andelslagets förpliktelser (till exempel skulder) endast med det belopp som de investerat i andelslaget. De väljer andelslagets styrelse som sköter om andelslagets förvaltning och representerar bolaget.

 

Ett utländskt företags filial (Sivuliike)

Med filial till en utländsk näringsidkare avses en sådan del av en utländsk sammanslutning eller stiftelse som i Finland, från ett fast driftställe beläget här i landet, fortlöpande driver rörelse eller utövar yrke i den utländska sammanslutningens eller stiftelsens namn och för dess räkning. En grundanmälan om etableringen av en filial ska göras till handelsregistret innan verksamhet inleds. Filialens firmanamn ska innehålla den utländska näringsidkarens firmanamn i den registrerade formen med en komplettering som visar att det är fråga om en filial (till exempel ”filial i Finland” eller ”sivuliike Suomessa”).

 

Källor: Företag och samfung – Suomi.fi, Guide för blivande företagare, Centralhandelskammaren

 

Mer information:
Företagsformer – Företag och samfund – Suomi.fi