Hem > Företag > Sverige till Finland > Moms

Moms

Företag med fast driftställe

En utländsk näringsidkare med fast driftställe i Finland är skyldig att anmäla sig som momsskyldig för sin rörelsemässiga försäljning av varor och tjänster i Finland. Han eller hon införs i registret över momsskyldiga på samma sätt som finska näringsidkare och samma rättigheter, skyldigheter och bestämmelser gäller för honom/henne som för momsskyldiga i allmänhet.

Existensen av ett fast driftställe i Finland behöver i sig inte medföra momsskyldighet för den utländska näringsidkaren, utan ett ytterligare villkor för att näringsidkaren ska bli momsskyldig är att näringsidkaren bedriver momspliktig verksamhet från detta fasta driftställe i Finland. På motsvarande sätt medför registreringen som momsskyldig inte automatiskt att den utländska näringsidkaren också har ett fast driftställe vid inkomstbeskattningen.

 

Företag utan fast driftställe

Om en utländsk näringsidkare inte har fast driftställe i Finland, är det ofta köparen som betalar momsen på de varor och tjänster som han/hon å säljarens vägnar sålt i Finland (omvänd skattskyldighet).

I följande situationer tillämpas den omvända skattskyldigheten inte utan säljaren är alltid skyldig att anmäla sig som momsskyldig i Finland:

  • Köparen är utlänning utan något fast driftställe i landet och har inte införts i registret över mervärdesskattskyldiga.
  • Köparen är en privatperson.
  • Vid distansförsäljning från en annan medlemsstat i EU till privatpersoner eller därmed jämställda köpare i Finland.
  • Vid persontransporttjänster.
  • Vid följande tjänster: undervisning, vetenskap, kultur-, underhållnings- och idrottsevenemang, mässor, utställningar och liknande arrangemang, om evenemang äger rum i Finland.

En utländsk säljare är momsskyldig också om han ansökt om momsskyldighet i Finland.

Om en utländsk näringsidkare gör gemenskapsinterna förvärv eller är skattskyldig i egenskap av köpare av byggtjänster, är han deklarationsskyldig i Finland. Om näringsidkaren idkar försäljning som omfattas av den så kallade nollskattesatsen, såsom gemenskapsintern försäljning, måste näringsidkaren momsregistrera sig här för att få återbäring på den moms som ingått i de förvärv som gjorts här.

 

Källor: Skatteförvaltningen

 

Mer information:
Skatteförvaltningen – Registrering av utlänningar som momsskyldiga i Finland
Skatteförvaltningen – Momsbeskattning
Skatteförvaltningen – Mervärdesbeskattning i EU-varuhandeln
Skatteförvaltningen – Omvänd mervärdesskattskyldighet inom byggbranschen